Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Serbest Meslek Mensupları Derneği
Arsiyad

ARTVİNLİ SANAYİCİ, İŞADAMLARI,YÖNETİCİ VE SERBEST MESLEK  MENSUPLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde:1- Derneğin adı ve Merkezi: 
1.    Derneğin adı “Artvinli Sanayici, İşadamları, Yönetici ve Serbest Meslek Mensupları Derneği”dir. Kısa adı ARSİYAD’dır. 
2.    Merkezi Bursa’ dır.
Madde:2- Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı:
I.    Derneğin amacı, Anayasanın öngördüğü ekonomi esaslarına ve ATATÜRK ilkelerine uygun olarak Türkiye’nin demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınıp, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına yardımcı olmaktır.
II.    Faaliyet Alanı, dernek ekonomik alanda faaliyet gösterir.
III.    Amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri
Dernek, bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar. 
1.    Kalkınmanın sürükleyici sektörü olarak sanayiyi kabul eder. Kamu kuruluşları ile işbirliğinde bulunarak, tüm sanayici ve işadamlarının katkısı ile demokratik hukuk devletinin bu yapısını koruyup geliştirmek ve ülke ekonomisini yükseltmek hususunda çalışmaları teşvik eder,
2.    Özel sektörün, ülke ekonomisindeki yeri ve önemini  göz önünde tutarak, yurt kalkınmasında üzerine düşen görevi, ulusal çıkarlarımıza uygun olarak yapmasını teşvik eder,
3.    Eğitimin her kademesinde okuyanlara imkanlar ölçüsünde yardımcı olmak, burs vermek,
4.    Kalkınmamızın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğine ve sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak, yurt kalkınmasında verimli ve faydalı bir yönde gelişmesine yardımcı olur,
5.    Amaç ve  faaliyetleri için gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayınlar yapar; diğer iletişim araçlarından (Radyo- TV)  den yararlanır. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenler,
6.    Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere gayrimenkul satın alır veya kiralar; Derneğe ait etkinlikler için kültür sitesi ve benzeri tesisler inşa eder veya kiralar; bunları bizzat veya işletmeci eliyle işletir,
7.    Artvin il ve ilçelerine yönelik olarak turizm, kültür ve sanatla ilgili projeler üretir veya  üretilen  projelere yönetim kurulu kararı ile her türlü katkı ve katılımı sağlar. 
8.    Yardıma muhtaç insanlara ayni veya nakti yardımlarda bulunur.

Madde: 3- Derneğe üye olma üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri
Derneğin iki türlü üyesi vardır: 
a) Asıl üyelik: Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, derneğe üye olabilirler. Bunlar asıl üyelerdir. Derneğe üyelik için dernek merkezince hazırlanmış giriş formunu doldurmak ve iki yönetim kurulu üyesinin takdimi gerekir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirmek  zorundadır. 
Dernek üyeleri, bu tüzüğü sonuna eklenen “İş Ahlakı İlkeleri”ne uymayı başlangıçta taahhüt ederler.
b) Fahri üyelik: Derneğin amaçlarına büyük ölçüde hizmet eden, büyük miktarlarda maddi ve manevi destek veren, ülke çapında tanınmış ve sevilmiş kişiler, yönetim kurulu kararı ile “fahri üye” olarak kabul edilebilirler. Artvin valisi ile Artvin’ in il ve ilçe belediye başkanları, ve Artvin milletvekilleri  doğal olarak fahri üyedirler. 
Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat  verebilirler. Genel kurul toplantılarına katılmakla birlikte, oy hakkı, seçme ve seçilme hakkı yoktur. Sadece Danışma Kurulu’na seçilebilirler.

Madde:4- Üyelerin hak ve yükümlülükleri
Hiç kimse  derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz. Üyelik için yapılan başvurularda, üyeliğe kabul veya red kararı  yönetim kurulunun takdirindedir. Her üye eşit haklara sahiptir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Vekaleten oy kullanılamaz.
Tüzel kişi üyeliğinin söz konusu olduğu hallerde,yönetim kurulu başkanı veya temsillerinin görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlığı veya temsil görevinin sona ermesi halinde, tüzelkişi adına oy kullanacak kişi yeniden belirlenir. Tüzelkişiliği temsilen oy kullanan kişi, ayrıca gerçek kişi olarak oy kullanamaz.
Üyeler yıllık aidat borçlarını, dernek tüzüğünde belirtilen tarihe kadar ödemek zorundadırlar. Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

Madde:5- Üyeliğin sona ermesi
A)    Üyelikten çıkma: Dernek üyesi, istifa dilekçesi vererek istediği zaman dernek üyeliğinden ayrıma hakkına sahiptir. Yönetim kurulu 30 gün içerisinde istifa dilekçesini gündeme alarak görüşür. Karar alınır. Alınan karar üyeye yazı ile bildirilir.
B)    Üyelikten çıkarılma: Genel kurulca alınan kararlara uymayanlar, tüzükte yer alan iş ahlakı ilkelerine aykırı davranışları tespit edilenler ile birikmiş aidatını yazılı uyarıya rağmen süresi içinde ödemeyen üyelerin ihracına yönetim kurulu karar verir. Bu karara yapılacak genel kurul nezdinde itiraz edilmemesi halinde ihraç kesinleşir. Süresi içinde yapılan itiraz vaki olmuş ise, genel kurulca bu konuda karar verilinceye kadar  üyelik askıda kalır. Genel kurulun kararı kesindir.

Madde:6- Derneğin organları
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
a)    Genel Kurul,
b)    Yönetim Kurulu,
c)    Denetleme Kurulu,
d)    Danışma Kurulu.
Genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde:7- Genel Kurul
Genel kurul asıl üyelerden oluşur. Üç yılda bir NİSAN ayında olağan olarak toplanır. Bunun dışında yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak da toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Genel kurul, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Denetim kurulu veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirebilir.

Madde: 8-Çağrı usulü 
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde:9- Toplantı yeter sayısı
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde:10- Toplantının yapılış usulü
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Madde:11- Toplantıda görüşülecek konular
Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan  üyelerin onda birinin yazılı isteği ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde:12- Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:
Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır.
Madde-2’de belirtilen amaçlara uygun faaliyetlerde bulunmak için üyelerin veya yönetim kurulu tarafından sunulan öneriler ile aşağıda yazılı hususlar genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:
1.    Dernek organlarının seçilmesi,
2.    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3.    Derneğin feshedilmesi,
4.    Yönetim ve Denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim kurulunun ve Denetleme kurulunun aklanması,
5.    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi;aynen veya değiştirilerek kabulü,
6.    Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7.    Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
8.    Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması,yurt dışındaki derneklere üye olması veya ayrılması,
9.    Asıl veya fahri üyeler arasından  Danışma Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10.    Giriş aidatı, yıllık aidat ile katılım paylarının  belirlenmesi.
Dernek tüzüğünün değişikliği, derneğin feshi ve derneğe ait taşınmazların satışında hazırunun 2/3 oy çokluğu, diğer kararlarda hazırunun çoğunluk oyu aranır. Oylama; el kaldırma usulü uygulanarak sayılır. Divan eğer tereddüt duyarsa gizli oy açık tasnif usulünü uygulayarak oylamayı yenileyebilir.
Dernek organlarının seçimlerinde liste yöntemi uygulanır.

Madde:13- Yönetim ve Denetim Kurullarının Görev ve Yetkileri, ne suretle seçileceği, asil ve yedek üye sayısı:
Genel kurul tarafından seçilen 17 asıl ve 17 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu seçimlerden hemen sonra ilk toplantısını yaparak, kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Sekreter ve bir Sayman seçerek  görev bölümü yapar. Kurul, ayda en az bir kez olarak olağan toplantısını yapar. Gerekli görüldüğünde olağanüstü olarak da toplanır. Olağan toplantılara üst üste üç kez meşru mazereti olmaksızın katılmayanın üyeliği düşer; yerine yedek üye çağrılır. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde,yedek üyelerin sırası ile göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıdaki belirtilen görevleri yapar:
1.    Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine  veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2.    Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak; dernek defterlerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak
3.    Biten döneme ait kesin hesabı genel kurulun onayına  sunmak ;gelecek döneme ait bütçesi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4.    Giriş ve yıllık üye aidatlarının ödenip ödenmediğini takip etmek;ödemeyenler hakkında tüzük hükümlerini uygulamak
5.    Biten döneme ait faaliyet raporu ile, gelecek döneme ilişkin çalışma programını hazırlayarak genel kurula sunmak.         
6.    Dernek çalışmalarını yürütmek için gerekli personeli atamak,  derneğin amacına uygun işletmelerdeki personeli istihdam ve çalışma  biçimleri hakkında karar vermek,
7.    Genel kurulca verilen görev ve yetkileri kullanmak.
8.    Derneğin daha etkin çalışmasını sağlamak amacıyla kadın ve gençlik komisyonları oluşturur ve bu kolların çalışmalarını takip eder.


Madde:14- Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri:
Denetleme kurulu 3 asıl ve 3 yedek üye olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Kurul ilk toplantısında kendi aralarından bir Başkan seçerek, çalışma yöntemi hakkında karar verir. Denetlemeler altı ayı geçmeyen aralıklarla,  kurulun tespit ettiği zamanlarda yapılır. Tutanaklar ve kararlar, “Denetleme Kurulu Defteri”ne yazılarak  imzalanır. Defter, dernek merkezinde kalır. Kurul, genel kuruldan önce üç yıllık çalışmalarını rapor halinde düzenleyerek, genel kurulun bilgisine sunar.


Madde:15-İç Denetim: 
Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Madde:16- Danışma  Kurulu 
Derneğin üst danışma organıdır. Kurul, Türk sanayi ve iş hayatında geniş bilgi ve tecrübeleri olan dernek asıl ve fahri üyeleri arasından seçilir. Danışma kurulu, aşağıdaki kimselerden oluşur:
1.    Dernek kurucu üyeleri,
2.    Danışma kuruluna önceki dönemlerde başkanlık yapanlar,
3.    Dernek yönetim kurulunda görev almış üyeler,
4.    Görev başında bulunan yönetim kurulu üyeleri,
5.    Genel kurul tarafından üç yıl için seçilen 10 üye (bunlardan en az  5’ i fahri üyeler arasından seçilir.)
Danışma Kurulu, seçimden sonra  60 gün içinde toplanır. Yönetim kurulu başkanı ilk toplantı çağrısını yapar. Kendi aralarından  bir başkan  ile bir başkan vekili ve bir sekreter seçer. Kurul, yılda en az iki kez  olmak üzere, danışma kurulu başkanın daveti ile toplanarak, gündemindeki konuları görüşür. Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup, yönetim kurulunu bağlayıcı nitelikte değildir


Madde:17- Derneğin  Şubesi Yoktur.

Madde:18- Genel kurul sonuç bildirimi    
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi Dernekler Yönetmeliğinin (EK- 3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
a)    Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b)    Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri yeterli sayıda düzenlenerek mülki idare amirliğine verilir.  

Madde:19- Derneğin gelirleri
Derneğin gelirleri şunlardır:
1.    Yeni üyelerin giriş aidatları, 
2.    Üyelerin aylık aidatları,
3.    Derneğin diğer gelirleri şunlardır; Bağışlar, şartlı bağış, başka derneklerden, vakıflardan, tüzelkişilerden ve kurumlardan alınacak yardımlar, banka faizleri, derneğin malvarlığından ve ticari işletmelerinden elde edilen gelirler, dernekçe düzenlenen balo, temsil, konferans, konser, kermes, spor yarışması. gibi etkinliklerden elde edilen gelirler.
4.    Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve kanunların izin verdiği yardım geliri.

Madde:20- Gelirlerin tahsili ve giderlerin yapılış usulü
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Dernekler Yönetmeliğinin (EK- 17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli sayfalı bir asıl (ödemeyi yapana verilir), bir suret  muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması ve bir suret koçan yaprağında kalacak şekilde ciltler halinde tertip edilir. Alındı belgelerinin (EK-17)’e uygunluğu sayman üyece kontrol edilerek matbaadan bir tutanakla teslim alınır. 
Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır. 
Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir. 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi, Dernekler Yönetmeliğinin (EK-19) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. 
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.
Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, iki üye giriş aidatı miktarını geçen tahsilat toplamları için 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. 
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. 
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

Madde:21- Tutulacak defterler
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1.    Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2.    Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3.    Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4.    Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5.    Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6.    Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan ve dernek tarafından tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. 
Kayıt zamanı; İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları; işlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
Raporlama; Dernek yıl sonlarında (31 aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenler. 

Madde:22- Taşınmazların bildirilmesi
Taşınmaz mal edinme; Dernek amacını gerçekleştirmek için yönetim kurulu kararı ile bağış yolu ile taşınmaz mal edinebilir. Satın alma yoluyla taşınmaz mal sahibi olmak için bu tüzüğün “Derneğin Borçlanma Usulleri” maddesine uygun olarak alınabilir. Üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunda genel kurul kararı ile taşınmazların satışı yapılabilir.
Dernek edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Dernekler Yönetmeliğinin EK- 26’da gösterilen Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Madde:23- Derneğin sandık kurması 
Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanununa ve bu kanuna istinaden yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin sandık kurulabilmesi ile ilgili maddelerine uygun olarak yardım sandığı kurabilir.

Madde:24- Lokal açma
Dernek merkezinin bulunduğu yerde, en büyük mülki âmirliğinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak kaydı ile lokal açıp işletebilir.

Madde:25- Derneğin feshi ve malvarlığının tasfiye şekli
Genel kurulun, derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler usule uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Eğer ikinci toplantıda istenen çoğunluk sağlanamazsa yönetim kurulu kararı ve genel kurul tutanakları ilgi gösterilerek dernek merkezindeki ilgili mahkeme kararı ile derneğin feshi yapılabilir.
Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 7 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Fesih halinde derneğin menkul ve gayrimenkul malları fesih genel kurulunun veya ikinci toplantıya katılan hazırunun vereceği karar doğrultusunda devredilir. 
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Artvinli Sanayici,İşadamları,Yönetici ve Serbest Meslek Mensupları Derneği” ibaresi kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

Madde:26- Dernek Tüzüğünün değiştirme şekli 
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar her halükarda katılanların 2/3’ nün kararıyla alınır.
Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde:27- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli
1.    Giriş aidatı : 500.- YTL.dir. 
2.    Yıllık aidat :Yıllık üye aidatı  300.- YTL.dir. 
Giriş aidatı  ile yıllık aidatın kaç taksitte ödeneceğine, genel kurulda bütçe görüşülürken karar verilir. Bu miktarları arttırmaya veya azaltmaya genel kurul yetkilidir.

Madde:28- Derneğin Borçlanma usulleri
Dernek yönetim kurulu kararı ile derneğin amaçlarına ve üyelerinin menfaatlerine uygun toplam olarak bir üye giriş aidat miktarının 10 (on) katı miktarda senet veya piyasada geçerli, kanunların izin verdiği belgeler karşılığında borçlanabilir. Bu borçlanma miktarları dernek kasasından ödenir.
Ancak borçlanma ile ilgili yönetim kurulu kararının altında tüm yönetim kurulu üyelerinin imzası zorunludur. Mazeret ve çekimserlik kabul edilemez. 
Yönetim kurulu kararı ile yapılan borçlanmalarda son ödeme tarihi seçimli olağan veya yönetim kurulu çağrısı ile yapılan olağanüstü genel kurul tarihi ile sınırlıdır. Bu kararda imzası bulunan yönetim kurulu üyeleri daha sonra herhangi bir gerekçe ile yönetim kurulundan istifa etmiş olsalar dahi bu borçlanma miktarındaki payından kurtulamaz, kalan borç payı kendisine rucu edilir.
Genel kurul kararı ile derneğin amaçlarına ve üyelerinin menfaatlerine uygun bir üye giriş aidat miktarının 10 (on) katı miktarda borçlanmaya üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile karar verebilir. Ancak bu tür borçlanmanın ödeme sorumluluğu tüm üyelerdir. Karar tarihi itibariyle herhangi bir nedenle istifa eden, bu karar tarihinden sonra derneğe giren ve borç ödeme döneminden önce istifa eden üyeler bu borçlanmadaki paylarından kurtulamaz, kalan borç payı kendisine rucu edilir.
Genel kurul bir üye giriş aidat miktarının 10 (on) katı miktarından daha yüksek miktarlarda borçlanma kararı alabilir. Bunun için derneğin amaçlarına uygun proje gereklidir. Önce projenin kabulü zorunludur. Proje kabul edilirse genel kurul öncesi yönetim kurulu topladığı tekliflerden en az teklifi verenlerden üç tanesini genel kurulun görüşüne sunar. Genel kurulca uygun bulunan teklifin sahipleri ile borçlanma şekil ve şartları hazırun önünde konuşularak karara bağlanır. Ödeme sorumluluğu bu maddenin 4. bendindeki gibidir.
Genel kurul tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili gelişmeler Denetleme Kurulu tarafından altı ayda bir hazırlanan son durum raporu kurulun uygun göreceği bir usulle dernek üyeleri bilgilendirilir.
Her türlü uyuşmazlıklarda derneğin yerleşim yerindeki ilgili mahkemeler yetkilidir.

Madde:29- Platfomlara giriş şekli
Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. 
Platformlara katılmak için yönetim kurulu kararı yeterlidir. Derneği platformda temsil edecek kişi veya kişilerde bu kararda belirtilir.